Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Současný stav parteru sídlištního prostoru kolem ulic Březinova a Moravcova vykazuje známky značného zanedbání a nekoncepčního řešení, které vede ke ztrátě přirozených vzájemných vazeb prvků v prostoru a ztráty přirozeného působení, které neodpovídá ani lokalitě, ani funkci.

Prostory jsou jasně definovány hmotami panelových domů. Pěší komunikace a vzrostlá zeleň však toto zcela nerespektují, vzniká tak velmi chaotický dojem z celého území. Členění prostoru také neodpovídá přirozenému lidskému měřítku. Stávající zchátralé mobiliářové prvky jsou rozmístěny bez hlubšího konceptu a nenabízejí uživatelům dostatečný komfort.

Obrubníkové kruhové výseče, které měly dříve patrně vymezovat pískový či mlatový povrch, dnes nemají žádné opodstatnění a navíc nevidím žádnou geometrickou souvislost s ostatními plochami a hmotami, proto navrhuji jejich kompletní odstranění.

Navržené úpravy přibližují měřítko lidem a vnáší řád do prostoru, tak aby bylo možné jej vnímat a aby odpovídal dané lokalitě. Členění je striktně pravoúhlé i v místech, kde navazuje na stávající šikmé chodníky. Řád je vnesen i do vertikálního směru. Nízké živé plůtky z buků střižených pravoúhle pomáhají vymezovat a oddělovat jednotlivé prostory komunikací a odpočinkových míst. Jejich hmota vytváří orientační prvky a zároveň vyčleňuje některé prostory jako intimnější a navozuje příjemnější atmosféru pro osoby používající laviček. Buk je strom pro tuto polohu naprosto přirozený, navíc skýtá úžasné barevné proměny během celého roku (bronzové listí zůstává na větvích celou zimu), který tím může být velmi oživen. Buk také nevyžaduje tak náročnou údržbu, jako jiné rychle rostoucí dřeviny. V první variantě je tento nízký živý plot použit pro vytvoření jednoduchého bludiště, které kromě běžného užití navíc opět vnáší do prostoru více řádu. Ve druhé variantě je tato dřevina použita v některých místech ve formě zvednuté nad úroveň člověka na kmíncích. Je tak vnesen řád i do vyšších poloh aniž by bylo zamezeno optické prostupnosti prostoru. Koruny těchto buků jsou umístěny tak, aby chránily v letních měsících osoby sedící na lavičkách před přímým slunečním světlem.

Dalším výrazným prvkem, který rozčleňuje prostor, jsou jednoduché sloupové buňky s podlahou tvořenou roštem a střechou průhledným tvrzeným sklem či plexisklem. Buňky jsou rozmístěny v každém místě jiným způsobem, aby prostory nezůstávaly anonymní, ale měly svůj vlastní charakter, který však odpovídá svým členěním této lokalitě. Buňky skýtají ochranu před nepříznivým počasím. Nosná konstrukce i podlahový rošt je v ideálním případě vyroben z akátového dřeva, je však možné použít i jiné dřevo, které bude udolávat použití v exteriéru (cedr, borovice thermowood…). Přístřešek na popelnice by mohl být proveden obdobným způsobem. Počet těchto buněk může být přizpůsoben aktuálním finančním možnostem investora, doporučuji však zachovat alespoň dřevěné rošty, které prostoru dodávají domáčtější charakter.

Kromě dřevěných roštů jsou navrženy další zpevněné plochy, které nejsou kryty před deštěm. Povrch těchto ploch je tvořen cihelnou dlažbou, která opět pravoúhlým členěním odpovídá dané lokalitě a barevností i strukturou navozuje pocit větší intimity.

Rozmístění mobiliářových prvků je navrženo do hnízd se stolky a lavičkami obrácenými k sobě tak, aby bylo možné je smysluplně využívat a přitom nebránily v provozu po hlavních komunikačních trasách. Odpadkové koše jsou poblíž laviček, ale ne zas tak blízko, aby obtěžovaly relaxující uživatele. Vybrané typy mobiliářových prvků korespondují svým tvaroslovím i materiálem s celkovou koncepcí navržených úprav.

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně   

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

Studie řešení prostor mezi ulicemi Březinova a Moravcova v Kolíně

referenční příklady